گفتیم که کو؟                  

گفتند  آزادی رسید  ما  نا بلد  کفتیم  که کو؟

غم میرود شادی رسید ما نا بلد کفتیم که کو؟                                         

گفتند  اکرچه  در عمل  ناید  بکف  الی ا جل

یکباره گی  عادی رسید  ما نابلد  گفتیم که کو؟                                        

        گفتند  دولت بعدازاین دراختیار مردم  است      

ظالم به  بربادی  رسید  ما نابلد  گفتیم  که کو؟                                      

گفتند   فراوانی  شود  هرچیز  ارزانی  شود

موتر برفت  گادی رسید ما نابلد گفتیم که کو؟                                       

گفتند دوران  شماست  هرچیز ازآن  شماست

پول های  امدادی  رسید  ما نابلد  گفتیم  که کو؟                                     

گفتند دیگر تبعیض نیست انسان دیگرناچیزنیست

قانون اجدادی  رسید ما  نابلد   گفتیم   که کو؟                                       

گفتند پس از آن سال ها بعد از همه جنجال ها

خُرما  بغدادی  رسید  مانابلد  گفتیم   که کو؟                                       

گفتند که ظلم رفت ازمیان ،بر دست وپاه ظالمان

زنجیر  فولادی  رسید  ما نابلد  گفتیم  که کو؟                                      

گفتند (حبیب) بی نوا  رو شُکر کُن تواز خدا

دور  خدادادی  رسید  ما نابلد  گفتیم  که کو؟                                           

http://www.afghanpoem.com

شعر از حبیب یوسفی