حق وفا

 گر به بيداري نميايي بخواب من بيا

خاطر اين قلب محزون و كباب من بيا               

گرنمي خواهي كه بينم با خوشي رخسار تو

لطف  فرما گاه گاه  بهر عزاب من بيا               

روز و شب فرياد دارم نام نيكوي ترا

يك كرت آرام جان بهر جواب من بيا                 

سال ها شد من خُمار چشم فتان تو ام

تشنه ام بر ديدنت خُم شراب من بيا                 

من نميگويم بيا حق وفا را كُن ادا

ليك ميگويم  ببين  حال خراب من بيا                 

قدر زر زرگر بداند اين بزرگان گفته اند

من فداي  چشم تو  اي دُر ناب من بيا                 

از فراق تو حبيب ات گريه كرده كور شد

تا شود تكميل  اين شعر و كتاب من بيا     

شعر از حبیب یوسفی    

http://www.afghanpoem.com