هر کجا رفتم       

تا ز یاد  ات ای آشنا  رفتم

باتو  بودم  هر کجا  رفتم                  

غرق گشتم به موج چشمانت

تا نیابی که  من کجا  رفتم                 

تو بهر جا قدم زدی از ناز

سجده کردم به نقش پا رفتم                 

بهر من لاف راه عشق نزن

که در این کوچه بار ها رفتم              

تو در آتش نهادی یم که برو

بخدا   کردم   اکتفا   رفتم                

توبه  دادی مرا زعاشقی یم

باز  هم  کردم  اشتبا  رفتم                 

تا به دشنام راندی ام ازخویش

من  بتو  با  لب  دعا  رفتم                

از حبیب ات  بتا نپرسیدی ؟

که من از کوی تو چرا ؟ رفتم           

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com