هنر

ما  ملت  افغانیم  و  بزم   هنر  اینجاست

تأ ریخ  غنا  مندی   نسل  بشر  اینجاست                        

 در  دامنه   هندو کُش   و  قُلعه  پامیر

 ابنای خراسان  همه  با    باختر  اینجاست                       

از  مولوی  و  جامی  و  انصار   و سنایی

مردان  خدا  از همه  جا  بیشتر  اینجاست                        

شیرین  سخن   و مردم  با فهم  ونزاکت

خوش صحبت وخوش نکهت و نیکو سیر اینجاست              

این  ملت    آزاده     برومند  و سلحشور

با عظمت و باغیرت  و صاحب  نظر اینجاست                    

این خطه   عُشاق   سیا موی و جلالی ایست

کاشا نه   رُستم  همه  با   شان و فر  اینجاست                   

بودای   بلندش  که فرو  ریخته  امروز

تأریخ  جهان  فلسفه ،   مختصر   اینجاست                         

  در دهر حبیب نیست بسان  وطنیم هیچ  

چون نیک  بدیدم  همه دُر  و گهر اینجاست                        

شعر از: حبیب یوسفی                      

http://www.afghanpoem.com