خاطره

ای خاطره خاطره هایم تو کجایی؟

چندیست به پرسان من خسته نیایی

یا اینکه تو آزرده شده از من مسکین

یا اینکه به بیگانه تو صحبت ننمایی

ای دوست دعایم بخداوند همین است

تا هست جهان شاد و سر افراز بپایی

یک دوست بمن  داده  خدایم که تو هستی

در چشم من ای دوست تو چون آب شفا یی

در امن خدا باشی و در عشرت و شادی

هر چند تو خود هدیه از سوی خدایی

امید حبیب است که باشی لب خندان

 تومظهر پاکیزگی و لطف و صفایی  

http://www.afghanpoem.com