خواهم چو گل       

خواهم چو گل پیچان بر دور وبر ات گردم 

لب  بر  لب  تن  بر تن  دور کمر ات گردم                        

از عشق  تو بیتابم  ،ای روی تو مهتاب ام 

اسفند شوم  ای کاش   بر دور سر ات گردم                      

 خواهم که تو از چشم ام یکدم نروی بیرون

هر لحظه و هر ساعت پیش نظر ات گردم                      

بُردی چو  قرار من ، ای دار  و ندار من

هر دم چو کبوتر من بر بام و در ات گردم                 

بگزار بگیرم من یک بوسه ز لبهایت

 تا  من  به  فدای  آن  حُسن  قمرات  گردم                   

با ناز مرا کشتی و از خنده تو جان دادی

قربان   ادا  و  این  طرز وهُنرات گردم                    

گفتی که اگر خواهی شاید که  اگر آیم

 دیوانه  شاید ها  و  این  اگر ات  گردم                     

ای جان توحبیب ات را دعوت به وصالت کن

تا  کشته   پیغام  و  خط  و  خبر ات گردم                  

شعر از حبیب یوسفی  

http://www.afghanpoem.com