خداوند(ج)

بهر طرف که ببینم همه  نشان خداست

                                     زانس وجنس دوعالم همه از آن خداست

زمین مُعلق  ودرگردش  است  بقدرت او

                                     هزار همچو زمین زیب کهکشان خداست

به موج بحر چو دیدم جهش کنان میگفت

                                     که این خروش ز الطاف بیکران خداست

به روز  پرتوه  خورشید  و شب ستاره وماه

                                   همه ثبوت عیان ازوجود وشان خداست

به مسجد وبه کلیسا و دیر حاجت نیست

                                      خدا مکان نپزیرد  نه این مکان خداست

بدشت و خانه وصحرا و کو عبادت کن

                                     که هر کجا که روی جمله آ ستان خداست

بقدرت  ار  برسی  تو  بدان  غرور  مکن

                                    که  از  تو باز  ستانند و امتحان خداست

خدا یک است و بغیر ازخدا نیافت (حبیب)

                                   به حق پنا چو برد هرکی در امان خداست

شعر از: حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com