مد هوش

 پيوسته شراب آور كز  هوش روم امشب

يك باره ازين عالم  مد هوش روم امشب                  

صد ره  به جدل رفتم زين خانه بيرون ساقي

لُطف  بنما  تا من  خاموش روم امشب                  

آنقدر شرابم ده كه از توبه كنم توبه

تا دست بگيرم من بر گوش روم امشب                 

من مردم اگر ساقي ميخانه به نام ام كن

تا خاطر آسوده  مي نوش  روم امشب                  

عمري به تلاتم ها چون موج زدم پر پر

خواهم كه بي آ سايم  از جوش روم امشب               

دارم خداي كه رحمْان  و  رحيم است او

من بار گناي خويش بردوش روم امشب               

هركس به طريق بود مصروف (حبيب) امروز

خواهم كه نه  با فكر  مغشوش  روم امشب

شعر از: حبیب یوسفی             

http://www.afghanpoem.com