پشم

به پشم آباد شهر ما متاع بيكران پشم است

 به روي هركي ميبينم زپير و تا جوان پشم است               

به  فتواي   امير مفسدان  ملا عمر  آخوند

نماز و روزه و حج ذكات مومنان پشم است                    

فقط در رشته پشم است تحصيلات دركابل

كه پرسش ها و پاسخ روز امتحان پشم است                  

زنان در زير ترپالند و مردان زير موي وپشم

 تماماٍ صادران و واردات تاجران پشم است                    

بجاي آنكه مردم را دهند درس از مسلماني

اصول دين شلاق است و حُكم عالمان پشم است                      

کلا در سر نما و ریش خودرا ساز چون یابو

كه فرق ما مسلمانان و فرق كافران پشم است                 

نه تحصیل و نه تعلیم ونه  دارو و نه درماني

که دست آورد  طالب ها در اين دور وزمان پشم است         

  سه قسمت از وطن تسخير طالب گشته  پشم آلود

بهار و فصل تاستان الي تا خزان پشم است                                 

اگر  يك  شب  كنيي  تعقيب  راديو  شريعت را

همگي صحبت و اخبار و نطق وداستان پشم است          

خدايا پشم ريزان كن كه مردم وارهند از پشم

و گر نه روز محشر نامه ما بنده گان پشم است                

حبيب هر جا كه دست انداخت مُشت پشم حاصل شد

كه مُزد كار معمورين و مُزد شاعران پشم است

شعر از: حبیب یوسفی  

http://www.afghanpoem.com