راه عشق      

  از رأه عشق  دوستان هوشیار میباید گذشت

که اندر این راه بار ها تکرار میباید گذشت                 

             سال ها گر طی شود در انتظار و در فراق

   در اُمید  وعده  دیدار میباید  گذشت                               

لحظه  از دور اگر دیدی رُخ  معشوق را

از خوشی از رخنه  دیوار  میباید  گذشت                         

طعنه اغیار را نا دیده میباید گرفت           

سگ اگرچه غو زند بسیار، میباد گذشت                         

خواب در چشمان عاشق عیب میباشد بدان

شام هجران  تا سحر  بیدار میباید گذشت                     

داستان عشق مجنون را مگر نشنیده یی

سنگ صفلان بر سر و رخسار میباید گذشت                

بز دلی در عاشقی هرگز نمیاید بکار

 با سر  خود از طناب دار  میباد  گذشت                    

در نبرد عشق هرگا تو کمر بستی حبیب

 از کتاب و دفتر و اشعار میباید گذشت    

شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com