رهنمون

اگر چه رنج وغم زندگی فزون باشد

ولی بدان که جهان بهر آزمون باشد                       

زجهل ماست که بر جان هم در اُفتادیم

و گر نه عمر کجا جای چند و چون باشد                     

به هر طرف که ببینی نشان بیخودی است

کجا سر ایست که بی درد و بی جنون باشد                    

کشیده کار به جای که حرف ما جنگ است

نه رهنما و نه غم خوار و رهنمون باشد                      

خدا اگر بکند لطف که شویم اصلاح

و گر نه معامله از دست ما بیرون باشد                      

چی سال ها که گزشته ز مُردن فرهاد

صدای تیشه هنوزم به بیستون باشد                           

ز آه و ناله مظلوم هر طرف غوغاست

اللهی  کاخ ستم کار سرنگون باشد                            

توکل گر به خداوند ما کنیم  حبیب

جهان همیشه نه در کام خصم دون باشد

شعر از :حبیب یوسفی   

http://www.afghanpoem.com