سال نو

 سال نو  ميرسد  شراب  بيار

وقت تنگ است با شتاب بيار               

انتظارش  به  سال نو بوديم

   کم نما زحمت و عذاب  بيار               

سال پارينه هرچه بود گذشت

تا نرفته است زسر شباب بيار                 

عمر  ما  ميرود  ز كف  هردم

قبل از آن كه رويم به خواب بيار               

گرچه هر چيز در حساب   بوُد

ليك امشب تو بي  حساب  بيار                   

ما جرا جوي   ملت    داريم

تا   نكردند    انقلاب    بيار                     

محتسب هرچه گفت مي نخوريد

حرف  او  را  مده  جواب  بيار                 

زاهد  آمد  كه  عيب  ما  گويد

پياله  هم  به آن  جناب  بيار                     

  بر  طريق  كه  محتسب  نوشد 

كوزه را بسته در حجاب بيار                     

جام  مارا  ز  لطف  تزيين  كن

بر سرش يك دو تا عُناب بيار                   

با حبيب سر نما سرود خوشی  

دف و چنگ و می و رباب بیار                     

شعر از: حبیب یوسفی                   

http://www.afghanpoem.com