Text Box:  
توصیف                                

زیر ابر تیره مهتاب از خجالت خفته  بود

زانکه وصف روی خودراپیش رویت گفته بود                         

من  ترا  اندر  تخیل بُردم  اندر  کاینات

 پیش  زیبایی تو مهتاب  همچون کفته  بود                                 

بحر را دیدم خروشان و خشمگین بود موج    

راز  ها از چشم  تو  در موج آن بنهفته  بود                           

جملگی  آفاق  را گشتم  به  فکر  وزیرکی

کس  به پاکی  مثل تو  ندیده  ونشنفته بود                             

آنچه را مردم به توصیف اش دهان بکشوده اند    

پیش  اخلاق  نیکویت حرف  پوچ   ومفته بود                         

صبح زود خورشید را دیدم که از این حرف ها   

غرق   آتش گشته  بود و سخت  بر آشفته بود                      

من همه  گلهای عالم  را به پایت  ریختم

گل زخجلت آب شُد  تا که لبت بشکفته بود                        

غرق گشته در خیال روی تو ای ماه{حبیب

آنچه گفت در وصف تو گل گفته و دُر سفته بود

          شعر از حبیب یوسفی

http://www.afghanpoem.com