گله گزاری ها                 

خارج که تو رفتی خوب چرا ماره نخواستی          

یکسال  گزشت مادر حُسنا ره نخواستی                                                      

عوض  تو میبودُم که  میرفتم   د خارج    

باز میگفتی که چرا گُل آغا ره نخواستی                                                         

پولی که روان کردی شدک مصرف یکروز          

این دفعه ببین خاطر مرزا ره نخواستی                                                       

ده سال  گزشت  تا به هنوز یادم نرفته       

ده عروسی ات فرهاد دریا ره نخواستی                                                      

در   شب   شش  بچه    ماما   قمرالدین         

کنجوسی کدی تو خویش و قوم هاره نخواستی                                              

 گفتیم که وکیل بکیر که زود مارا بخواهی          

نظر   وُکلای    امریکا     ره  نخواستی                                                

جورج دبلیو بوش را بگو که خاله کوکو گفت           

در روز سوگند پیغله مونیکا ره نخواستی                                                

  سالگره  گرفتی  چقه بی نور ونمک بود         

در فلم   دیدم  چرا   مدُنا   ره نخواستی                                                

حسنا ره بگو که دختر خاله کوکو گفت     

چرا د ولادت ،دُهل وثرنا ره نخواستی                                                

مامایت  گله  کرد  که  برایت  بنویسم   

در چله گریزات کوکو دادا ره نخواستی                                           

آن سال که لیلی جان ما خیست ز بستر     

چرا گروپ رقص لمبا دا ره نخواستی                                               

کاکا فوجی گک روزی که رسید د میدان       

د سر راهش  ملکه  پاترا ره نخواستی                                             

موتر که خریدی خوب چرا پارتی ندادی       

امسال چرا یک مودل بالا ره نخواستی                                          

در گوش بچه  میگن  که آذان  ندادی

همو وقت چرا مادر تریزا ره نخواستی                                          

گوش های (حبیب)کر شده از گله گزاری    

از بس که شنید که چرا مُرغ ها ره نخواستی