فرض             

 دیگران   دادند  و این  فرض  ما باید  بتیم

در راه  میهن  سر  خودرا  به فخر  وافتخار                                              

چون برابر شد بکُن  نگزار  از  دستت  رود

از برای  ملت خود  کُن زصدق  دل تو  کار                                                 

گر میسر شُد بگیر در دان خود اورا  بچوش

نوش  جانت وقت  تابستان  اگر دیدی  انار                                                     

چون  که میخیزد  بکارش  گیر تا که  خو کند  

حاصلات  میوه  رااز  شاخه  ها وقت  بهار                                                      

گرکسی  خانه نبود   آنرا  بیاور   و  بکُن

یعنی   که   نجا ر را  آور   و در را کُن تیار                                                      

مزه میته     هرچه  باشد  گر  سیاه  ویا سفید

نان  گرد  خانگی  در  صبح  در شهر  مزار                                                        

گرگشاداست یا که تنگ بازهم زخارج بهتراست

کوزهٌ       اُستالفی   باآب سرد و   خوشگوار                                                       

دادوبیداد   هرچه کرد   بیرون نکش   کاره ته کو

کوچ   خودرا هرچه    صاحبخانه  میکرد داردار                                                    

ای  (حبیبا)  گر که  میخارد بته  چون  دیگران

پشت  خود بر   کیسه  مالان  تا کنند کیسه  قرار