قصه های هزار و یکشب              

روز محشر حاجیان را ثمبه با سین میکنند

از برای شان   جزای  سخت تعین میکنند                                                             

بی  نمازان  را برند  اندر   سر پُل سراط

چار کرت صبح نهه کرت شام ده بارپیشین میکنند                                                    

مفتی و ملا ،  قاضی  شیخ رابا   محتسب

تکه تکه  پاره   پاره   با   تبرزین  میکنند                                                         

بچه باز و بچه   را   هردو به یکجا میبرند

هردو را یکجا کشال از ک..ن به شاخین میکنند                                                 

زنکه  بازان   نشسته   دختران صحنه گی

زنگ و جامن بسته ورقص کمر چین میکنند                                                      

مفلسان را میدهند سرمایه بی حد وحساب

پولداران را غریب و زار ومسکین میکنند                                                    

بعد ازآن گویند چلی هارا به اینجا آورید

مینهند   در آسیاب و آرد سرگین  میکنند                                                         

اهل   علم و معرفت   رامیبرند   اندر بهشت

بهر شان از هر طرف صد حور پایین میکنند                                                  

مثل ما هر کس در این دنیا اگر چیزی ندید

هرچه   میخواهد  برایش  باز  تاٌمین  میکنند                                                 

هرکی انگشتک نموده دیگری را در جهان

اندر آنجا ک...ن او را مثل خورجین میکنند                                                 

چون رسد نوبت به چرسی وشرابی بعد از آن

صد سوال  سخت از ایمان  واز  دین میکنند                                                 

عاشقان  بر تخت  جنت  می نشینند  دور هم

سیل   فلم   سینمایی  ( مستر بین )  میکنند                                                 

من نمیدانم که این ها راست باشد یا دروغ

یا که  مارا وعده  با حرف دروغین میکنند                                                 

میدهند   آنجا  مکافات   شاعر  بیچاره  را

در سرش   تاج   زالماس   و پلاتین   میکنند                                            

زین دو کار یک کار خواهد شد در آن دنیا(حبیب)ُ

یا جزایت   میدهند   ویا   که   تحسین میکنند