امضاٌ           

میکشم  باد ترا تا نروی  جای دیگر

موتر خویش  نرانی تو به آشنای  دیگر                                          

مادرت  داده به من  از پدرت میشرمم

وعده تا عقد کنیم من و تو در ماه دیگر                                        

بنشین  بر سر  آن تا  که کنم  تیله بتو

یک پاره بان دکلچ بان د برک پاه دیگر                                          

میکنم چون تو بیایی که تو گردی آرام

سند عشق ترا یک دو سه امضای دیگر                                          

تا به  حلقت نرسد  کی دلم  آرام  شود

خیز و بر دار بکف پیاله و مینای دیگر                                          

من که  دادم به دست  تو چرا ترسیدی

بیاکه باز میده کنیم  چناق  دلخواه دیگر                                            

چون نشان دادی بمن موی تنم گشت بلند

روی خود،نیست کسی چون تو دل آرای دیگر                                   

مدتی شُد  که ندادی  به (حبیب) ات  ظالم

باز از لُطف  وصفا  قول  وتسلآی  دیگر