با قدرت و پاور                

با قدرت و پاور شده یی نام خدایت

آموخته  به دالر  شده یی  نام خدایت                                             

گفتی که شدی شفت به یک جاب نوحالا

ظرف شوی مقرر شده یی نام خدایت                                             

دیروز الف  در جگرت  داشت گرنگی

امروز تو ماستر شده یی نام خدایت                                            

موی  ته دبالا  زده یی  مثل  جواری

حقا که چو گُل سر شده یی نام خدایت                                             

گفتی که به فامیل غوتی جان و پری جان

تنها تو اسپانسر شده یی نام خدایت                                                

دو کار گرفتی  که کمی  پیسه  بسازی

الحق که ملیاردر شده یی نام خدا یت                                            

یکسال دیگر پیر شوی خسته و رنجور

چون تا یر پنچر شده یی نام خدایت                                              

گفتی که تو امسال ستی زن شدی تبریک

خر بودی وخرتر شده یی نام خدایت                                          

گوید (حبیب) بر تو سلام از دل و از جان

در غصه  شناور  شده یی  نام    خدایت