بت بامیان    

 در وقت طالبان  چون  ویران  گری  هدف بود

                               ویرانه  مینمودند  هرچه  که  هر  طرف بود

شلاق  بود  بدست  هر  وحشی   و   جناور

                             یک فرقه اش زپنجاب یک فرقه از نجف بود

هر مرد که زیر نافش یک زره موی میداشت

                            طالب بدست میکند چون خر که در  علف بود

ریش  و  کلاه  لُنگی   سمبول این خران بود

                            مردم  بحالت  زار  زین  قوم  نا  خلف   بود

در بامیان چو  رفتند  بت  را  خراب  کردند

                          چون  پنج  هزار  ساله  تأریخ  آن  بکف بود

پرسیدن از  وزیری  کز چی  خراب  شد  بُت

                      با خشم و غصه کفتا چون ک..ن  اش آن طرف بود    

تا که   (حبیب)  بشنید  با خنده  گفت یاران

                      که  این  مولوی  فلا نی  بسیار  بی  شرف  بود