چلی

چلی میداد  ، مُلا در پشت او بود

                               چلی  اذان  و مُلا  در  وضو  بود

مُلا  داخل نمود  و  گفت گرم  است

                           دو پایش  را  در آب  درشستشو بود

یکی  در پشت  دیگر  بند   کردند

                              صف از دروازه الی پیش رو بود

سرش خم بود چلی پشتش به بالا

                             نماز میخواند به سجده  ورکو بود

مُلا تا خم شد نوکش بر زمین خورد

                            زناخش   زانکه  ریش  او غلو بود

چلی   بالا   گرفته   گریه     میکرد

                           دو دست خود به حمد و های وهو بود

بد ست    خود   گرفته    بود   مُلا

                       مکرافون  را  به  وعظ  و گفتگو  بود

(حبیب ) کرد  هردو  را شد قصه اتمام

                           دعا    زیرا   ثوابش    آرز و  بود