اُلاغ وخر

فرق خر والاغ در این است که خر خراست

اما  الاغ  مرتب  اش  از  خر  فزونتراست                                                       

خر   بار     میبرد   و  الاغ   میبرد   خبر

بس خانه ها زدست الاغ جنگ و محشراست                                                      

خر  گر چه  پیشتر ز شُتر  میرود  به راه

اما   الاغ   ناظر این   دو   برا بر  است                                                         

خر  چون  الاغ  نیست  خپک  زیر  بوریا

کاری نکرده لیک بهر سو به عر عر است                                                        

خر  کار  کرده تا که رسد جان او به لب

اما  الاغ نشسته بگو ید که  خر خراست                                                           

خر گفت الاغ  را  بمن است نسبتی ولی

طرز  که  اختیار  نموده  ز  اندر  است                                                           

خر را زروی شخصیت ا ش محترم بدار

زیرا به کو ودشت مقامش چو موتر است                                                          

دارد  {حبیب} سوال  ز  یاران  ودوستان

هرکس که گفت زین دو کدامش مذکراست