فرمایش های کوکو در کانادا

د تورانتو) نمیرم بیر وبار است          ( کیو بک )هم فرانسوی تبار است )     

اتاوا) دایماٌ  گرد وغبار است          ( ونکوور) مشکلات کار وباراست  )    

البرتا) مردمانش زرد وزار است          (  آلاسکا) یخک است وآبشار است )         

منتوبا) نقشه اش دییکی واراست          (  دسسکف) مردم اش دکشت وکار است )             

نیو فونلند)زمین اش شوره زار است         ( مانتریال )هم شب اش دلگیر وتار است )                 

از مجبوری آمدم آفسر جان                 اگه نه مره کانادا چه کار است     

یک بچه گکم طالب بود دکابل          دگه اش شُکر د شورای نظار است     

یک خانه داریم د کوچه سراجی           یک خانه دگه دشور بازار است       

ما از هفت پشت تابوت ساز هستیم        فامیل لالاکو کُل اش نجار است      

سنگه د دل خود ماندم گم اش کو      ذوبو جانم خو د شار مزار است    

ما از کو خو پایین نشدیم کاکا          خانه گک خودم د بین شار است     

بانجان نمیخورم که باد داره        همرای معدهم نا ساز گار است

از دست کافرا گشتیم مهاجر         به مه چای پیش نکو دستت مُردار است       

پیچ وتو دادی معده ام خراب شد      اگر وضویم شکست حال تو زار است       

دبازار شما ما پیزده خوردیم          چقه غزای خارج مزه دار است

به مه فارسی بگو جواب ته میتم         انگلسی از سویه مه فار است

آفسر گفت که جای افتخار است          که از گفتار نیک ات آشکار است    

فقط یک چیز برایت واره دار است          بگیر (چیز) مره اینه تیار است