حجاب خر

نمایم   قصهء  ز ایام     پیشین             زمان  طالبان  آن    دور  ننگین

بکابل پیر   مردی    بود  عاجز                   که یک خرداشت و او یک دانه خورجین

سر خر بار میکرد آنچه میبود                 همی برد میفروخت درچوک پایین

گهی سیب و  گهی گشنیزونعنا                 هرآنچه بود    در هر فصل تعین

یکی از روز ها بود گرم سودا                 زجانش بیخبر این مرد مسکین

که ناگه طالبان     گشتند   پیدا               به دست هر کدام شلاق وقمچین

بدون  انکه  گویند علت  اش را                پریدند  بر سرش  مانند شاهین

که از چی این خرت نیکر ندارد               چو جایز  نیست در شریعت ودین

بپوشان تو  بلاگی   خرت  را                 که چشم کس نیفتد اندران   غ ی ن

خر ت را ختنه کن زیرا ثواب است                بسا مانش   بزن تیل  با پارافین

(حبیبا)   تو بدستت گیر و بگریز                کتاب  ودفترت  را با   مضامین