حال بنده زار شُد                       

 تا پری گُل اشنا با دالر و کلدار شُد                      

حال بنده زار شُد                                                                       

با دوکان دار محل تا جوانمرگ بی پار شُد                             

حال بنده زار شُد                                                                        

رنگارنگ لبسرین،واسلین وگٍل سرین                       

در اطاق گُل شیرین

تا که این اشیا به خانه بی حد ومقدار شُد                         

حال بنده زار شُد                                                                       

بره تونی بر سر خود صد عدد گوتک زده                            

د آفتاو لوتک زده

هفته سه روز چون این کار وی تکرار شُد                           

حال بنده زار شُد                                                                       

مژه و دندانو نا خن هر سه تایش ساختگی                        

رنگ و رویش باختگی

نسب این اشیا به جسم گُل پری اجبار شُد                         

حال بنده زار شُد                                                                     

تا به کابل بود دایم بود در ذکر و نماز                   

درحضور بی نیاز

حالیا مایکل پرست شُد از خدا بیزارشُد                    

حال بنده زار شُد                                                                   

بود مارا سالها شیرنی گک وگُر زیب چای                         

جملگی شاه وگدای

آشنا با چاکلت وشیرنی چوبک دار شُد                      

حال بنده زار شُد                                                                    

پیسه این ماه چو دیر شُد گشت حالش واژگون                              

کرد مارا غم درون

چین پیشانی ظالم تُرشی آچار شُد                

حال بنده زار شُد                                                                     

شُوپارتی (حبیب)جان زقص راکنرول نمود                           

غمزه با کاکُل نمود   

بس که قرتک زد کالایش همه مُردار شُد                         

حال بنده زار شُد