جهود

در جهان  پاکیزه  تراز   جام می   چیزی نبود

                                    نه  بما  اهل  مسلمان    بلکه  بر  کفر  وجهود

مسلم هرگا میشود کا فر در آن هیچ عیب نیست

                                   آنکه دین اش را فروشد بودن اش با ما چه سود

هرکسی    که  میکند  وقت    جوانی  زنده  باد

                                   طاعت  حق را زمن  بر او رسانید صد  درود

نیست  فرق  در بین کفر  ومسلم  وترسا  وگبر

                                     تا کیرا الله زلطف اش رحمت و بخشش  نمود

کس  نمیتوان  که    ببندد  ز هرکس که باز  شد

                                  گر  دره  روزی  بروی  آنکه  خالق  بر گشود

مرتب  مُسلم   نباشد  بر  تر  از  هندو    وگبر

                               در  قیامت  هرکی  را  پرسند  اعمال  ات چه بود

سر  بمان  اندر  زمین  وپشت  خود  کن  بر  هوا

                               که  ثواب ا ش   بیشتر  باشد   در    وقت  سجود

ای  (حبیب)  بر  خیز  برو  در  گوشه  بنشین بزن

                             چُرت و فکرت را چی حاصل زین همه گفت و شنود