کرت             

ای که  کردم  من ترا چندین  کرت اندر وطن

من خلاص ازمرگ حتمی ،تو چی کردی بهرمن؟                                                         

من بروی و تو بزیرخوابیده بودیم تا به صبح

بر  سر کتاره  های  جشن  در  صحن چمن                                                            

من برایت چُکه  میکردم و تو  خوش  میشدی

نان  را اندر  چاینکی  دان  سماوات  حسن                                                             

تو بپیش و من بتو چسپانده  دستک   میزدم

بار  ها در محفل  شادی  چو منمودیم  اتن                                                             

پدرت  بزور روات  میکرد  که  تو رفته بتی

گوش به معلم که تو آموزی از وی علم وفن                                                             

تا که  داخل  شُد  بتو دیدم  لبت پُر  خنده شُد

گوشنه چون بودی چو  آوردن بتو  آفتاوه لگن                                                          

بار ها  خم  میگرفتی  تو  سرات  را تا  کُنم

مویته اصلاح دصوفه وقت موی اصلاح کدن                                                            

جنگ نته با شاخ گاو دیگر(حبیب)تو بعد ازین

کله  خودرا  مبادا   گاو  شود   ناگه   خشن