ک...نُ            

یکنفر  طالب  در  آمد  نزد   دیگر  طالبان

لیک دندان ولبش بشکسته بود و خون  چکان                                                          

گفتنش کی کرده  بر تو این  ستم بر  ما بگو

که  رویم  اورا  کُشیم  همراه  جُمله   خاندان                                                            

زود شو بر ما بگو کز صبر وطاقت رفته ایم

کیست چُنین جُریَت نموده باچُنین سهو کلان                                                           

گفت آن طالب که باهیچ کس نکردم من نزاع

لیک این  قصه چنین است تا بگویم  بهر تان                                                           

من  میان  پارک  شهر نو  روان  بودم  براه

چشم  من  اُفتاد  بر یک  چیز  جالب  آنزمان                                                            

یک   نفر  از  مردمان  کابلی   با   زیرکی

عکس ک ُُ ُ ن در سنگ کشیده بود گرفتم ماچ ازآن                                                         

شرح این قصه{حبیب}از طالبان تحریر کرد

تا  شما  خنده   کنید   همراه   جُمله   دوستان