محشر

کسی  گفتا  به  مُلا  که ای برادر

                           نمی  ترسی  مگر  از روز محشر

تو هر روز از دلت سازی حدیثی

                          بمردم   نقل   سازی   روی  منبر

چنان گیری خودت را حق بجانب

                       به  این  لُنگی  و با  این ریش بنجر

کس  از  تو  تا  سوال  او  مینماید

                        به  او  صادر  نمایی   حُکم   کافر

نخُستین کس که گیرد یخن ات را

                       در  آن  دنیا  من  هستم  ای  جناور

سپس  مُلا  به  او گفت چون بمیرم

                       نه  یخن  است  مرا  نه جامه در بر

تو  از ک...م  درآن  دنیا بگیر شخ

                         که   تا  گردد  حساب   تو   برابر

(حبیب)  تو  عقل خود بنداز در کار

                       مرو   از   پشت   هر    مُلا  جلندر