نصیحت دوستانه

 یاران  اگر چه  ما ننمودم  شما کنید    

تا حق خویش و میهن  خودرا ادا کنید   

میخارد اکر که کون شما نیست مشکلی    

بیرون شوید به کوچه یکی را صدا کنید      

از زن   حزر کنید  به جرق  اکتفا کنید                                                                               

با  اذدواج  اگر  به شود   الودا    کنید     

نه دست خود دراز به کس چون گدا کنید       

گاهی نشسته گاهی هم ایستاده کا کنید    

کاری   بد است  رفته واندر  خفا کنید    

از زن  حزر کنید  به جرق اکتفا  کنید                                                                            

از ما اگر نمیکنید  شرم  از خدا  کنید  

از  خانه  خویش را نشود   که جدا کنید    

خودرا   در این   معامله  شاید  تبا  کنید    

مانند    دیگران  نه شما  اشتباه    کنید

از زن  حزر کنید  به جرق  اکتفا  کنید                                                                     

یک عکس سکس گرفته بسویش نکا کنید

خانه    اگر نشد    به   بیت   الخلا  کنید

یک پخثه تف به دست خود همچون حنا کنید    

بر کله  اش   شقیده   وشف  شف  شفا کنید   

از   زن    حزر   کنید   به جرق   اکتفا کنید