سبو

باز  بیا  که  از  لبت  می  بچشم  سبو سبو

                                                         یعنی   هزار   ناسز ا  باز  بیا  بمن   بگو

پاره که کشته است  بمان  تا  همگی  نگاه کنند

                                                     پیراهن  چاک  عشق  را  کس  نکند  بُتا رفو

پیش وپست بُتا یکیست نیست در این میانه شک

                                                   آدم پاک وبا خدا چی  پُشت سر چی  پیش رو

تا تو کشیده ای بیرون لرزه  بجان  من  فتاد

                                                  پای  در  این خُنک  زکفش تا بکنی بتا وضو

کش کشک این قدر نکن تا که شوم خلاص از آن

                                                 جان مرا تو بسته یی بر سر زُلف  و تا ر مو

فرق  نمیکند  بُتا  کل کده  یا  که داره موی

                                                  مغز در آن سریکه  نیست بهتر ازآن بود کدو

باز بیا که تا کُنم تا توشوی خوش وخوشحال

                                                   آنچه  که  گفته   دشمنان  با تو کنم  روبرو

بهر (حبیب)خود بته تا که شود سرش بلند

                                                   مشوره  بهر  زندگی  چند  روی تو با عدو