سرگرمی ها در خارج

مژده مژده هموطن کورس فتح از راه رسید

گُل فروشی چمن از باغ شهرارا رسید                                  

مژده بر آنانکه تونی میدهند بر زُلف خویش

آرایشگاه کوکو از چوک ده دانا رسید                                  

  مژ ده بر آنانکه بی شوی مانده بودند سالها

خیل شوهر ها ز اروپا وامریکا رسید                                  

مژده بر آنانکه از موی بلند اند در عزاب

بهر اصلاح سرشان کاکا طوتی شا رسید                           

مژده بر آن مادران که کنون اند بار دار

بهر خدمت ماجبین از بخش زایشگاه رسید                          

گُل فروشی سحر با دیکور ودیزاین خوب

با گُل های رنگرنگ از کوچه مرغا رسید                         

مژده بر آنانکه مکتب را نخواندند تا کنون

دیپلوم های  دست دو با مُهر و با امضاٌ رسید                   

مژده بر اهل سیاست که به چوکی مایل اند

عکس مقبول از جناب شخص ظاهرشاه رسید                     

مژده بر آنانکه کفتر باز بودند در وطن

سیا پتین و سرخ چپ و امری و خال مینا رسید                

مژده مژده ای(حبیب)تعغییرآمد در وطن

بوی صلح بعد از زمانی در مشام ما رسید