شکایت کوکو در تلیفون                    

چک ات را چه کنم که بی چلش بود

  مثال    خار   ماهی    پرخلش    بود                                                     

ورانگ نمبر نگو نه نه اٍت ورانگ است

wrong        wrong_nomber

که دایم   در کلامش   سرزنش    بود                                                    

زکابل    یاد     داری   یا نداری

سر  وپای  تو غرق اندر  شپش بود                                                      

تو از  بابه  کلانت   ارث    بردی

مثال  خرس   اندر غُروفش    بود                                                   

به نان ما کلان  شُد قوم  وخویشٍت

همیشه جیب   ما   پُر پول   وکٍش بود                                                

دش آنتن   را فقط   از تو   خریدیم

پنجا سال قبل د خانه ما دو دش بود                                                 

زبینی یت    مگر   یاد   تو رفته

که دایم مثل کندوی  سرش  بود                                                   

زکو...   لُچ    تو  یادم     نمیره

که پخثه پخثه در پاه تولشٍ بود                                                    

خدا مارا   نسازد   قوم وخویشٍت

به ما کی مادر تو قوم وخویش بود                                                 

خود ساختی به یک صد دالراک تو

دل تان از غم  نان در   تپش بود                                               

عمه شیرینت   تا وقتیکه   جان داد

بینی اش بند بود و دایم ریزش بود                                           

سر ما   حق   نداری   که   بگویی

پدر کلان   بابم    فرقه    مش  بود                                           

حبیب)جان راست میگفت آفرینش )

خوراک تان همیشه گوشت مٍش بود