سوراخ

به سوراخت که روز پنج مراتب

                                کنیُ کلکک که استنجاست واجب

مگر  شاهکاسه  میسازی  از آن تو

                                که هر چه اندران سازی تو غایب

بهشت  بخشند  اگر در ... .گشادی

                                بود  بیرق  بدست  شیخ  و نا یب

ازین ریش درازت چیست حاصل

                                برای  مردمان  غیر  از مصاعب

نظر کن تو بریش و صورت خویش

                             که  از  دین  ساختی  چیزی  عجایب

تو از خود هرچه را گویی حدیث است

                             که  نقل  است  از  فلانی  بن صاحب

به این زشتی و وحشت که تو داری

                              نشد  پیدا   به یک  دین  و   مذاهب

(حبیب)  گرزندگی  خواهی دهان بند

                           که  تا  کس  را  نسازی   تو مخاطب