سرقت ادبی

سرقت    شعر    کسی  معنی  آنرا   دارد

                                که  زن خویش سر کوچه به  حراج بری

گر کنی  نشر بنامت تو  بدان  مفهوم  است

                              که   شوی  دله و از  مادر  خود  باج بری

تا که از خویش نداری تو هنر باش خموش

                            پخته..  خواهر  خودرا  چی  به  حلاج بری

خون  دل شاع ر بیچاره  نخورده است که تو

                             پس و پیشش کنی آن شعر و به تا راج بری

از خود هرگاه نشدی از دیگران دزدی چیست

                        تو   به  بی غیرتی  ا ت  جند  بسر  تاج بری

دوستانم   همه  جا  واقف  از اشعار  من اند

                      جیز..من را به زن ات تو جی به اخراج بری

همه اشعار (حبیب) درج کتاب است  ای  خر

                    ک..ن  خودرا زحما قت تو   به  امواج بری