ترقی پزیر                     

اینجا کابل نیست اینجا خارج است خوب میکنیم

میکشیم   تنبان  از  پا  ومینی ژوب   میکنیم                                                      

از لونگی و شرنگی  شوش کباب  خسته شدیم

رقص غربی میکنیم خودرا درون کوب میکنیم                                                       

همرای  کوکو  و  مدوگک  دپارتی   میرویم

سر خودرا گرم د وسکی و به مشروب میکنیم                                                         

در سخنچینی و گب دانی  نباشد  کس  چو ما

ما به قلب هر کسی جاهمچو مکروب میکنیم                                                          

اینجا  حق  زن  بود  بالا تر  از  مردان  بدان

هرکی  میگوید  که نیست  چشم شه  معیوب میکنیم                                                  

مید هیم  تنبان با  ک...ن   جنگ ومیگیم  آفرین

دست  ما هر جا  رسد  جنجال و آشوب میکنیم                                                        

مرده  که یگبار  اگر گوید  بته  یک  پیاله  آب

پلیس  زنگ  میزنیم در چیز او چوب میکنیم                                                            

از  طریق  تلیفون  با یگدیگر  داریم  تماس

نفع  خودرا  میبریم و  حل مطلوب  میکنیم                                                              

شاعری که شعر را گفته بوٌد نامش (حبیب)ُ

گر  بدست  ما  به اُفتد  اورا  مغلوب  میکنیم