اروپا

بکابل   دادی  و  رفتی   اروپا

                      تو از کف خانه را با مال ودنیا

کنون در مُلک خارج داده میری

                     ذکات   مال  خودرا   بر غریبا

من هم کردم تورا چندین مراتب

                      بنزد  دوستان   ای دوست  افشا

بچشم  خویشتن  دیدم  که  دادی

                     تو  هدیه  بهر  یاران بوت وکالا

بس است دیکر مده که خسته میشی

                     تو گوش  به مردمان  مطلب آشنا

بکش  جانیم   که تا  ما هم ببینیم

                     سر   نا مردمان    خط     چلیپا

سرش را تا نشان دادم زدی چیغ

                     انار  را  که  بود  در  شاخ  بالا

هر آنکس داد (حبیب) گردد بهشتی

                    سلام  بر  مردمان  پاک  و   والا