شعر عصر جدید

 پراببلی   به هار تم  خا نه   کردی

                                  Heart      Probably               

مرا در   هیرت   زولانه    کردی

                                 Hair                            

 زمن   پُت  رفته یی همرای فرندت

Friend                                  

امی زنگ   گونه با من   بانه کردی

                               Amazing

به من ده یک دو کیس از فیس زیبا

                 Face       Kiss                           

که در فیس ات  مرا پروانه   کردی 

                                      Face                       

      وت اوت  تنبان شُدی  بیرون   زخانه             

                                              With  out                                                     

ازین  ورک  ات  بجانم فانه  کردی

                                      Work                      

به من  رسپان سبلیتی  داده عشقت

          Rresponsibility

تو   هاوز   قلب  من ویرانه  کردی

                          House

پتی تویی   لبت   در دل   شرر زد

                            potato

 

تو در   اسکای   هیدم  لانه  کردی

        Head           Sky      

زعشقت     گو   کنم  که   بیوفایی

                   Go              

تو لف    با مردم    بیگانه   کردی

 

الف نوز   و دو چشمت   مثل آلموند

     Almond                        Nose         

تو   بین   عشق   مارا   دانه  کردی

                                                   Bean                           

قد ات  تال    ولبت  رید   وکمر تن

Thine       Red          Tall              

به  یک  گوزت  مرا  مستانه  کردی

                                Gose                        

  حبیب سک شُد زعشقت نیست این لای

Lie                 Sick             

به  کومب  دل  تو  مویت  شانه کردی

                                                      Comb