در زبان فارسی   ing استعمال                     

 

     صبح زود از خواب میخیزی و شاش ا نگ میکنی            

بوی عطر نسترن در خانه پاش ا نگ میگنی                                               

میکنی      خودرا   قواره    پیش    روی آینه

تا که دندان  خودرا تو  بروش   ا نگ میکنی                                                   

میزنی  بر صورت ات  آب فراوان    پشت هم

 روی خودرابار بار ای جان تو  واش ا نگ میکنی                                               

میخری تو  تیغ  ژیلیت  را به ناز  وتُمطراق

زیر قُل و زیر ناف ات را تراش ا نگ میکنی                                                     

چار کلمه   انگلسی   میگی  تو ، آنهم    غلط

هر کسی که نو بیاید غُر وفیش ا نگ میکنی                                                       

وقت  را رفتن  نمایی  غمزه     مانند شُتر

با تمام    خلق عالم تو پرخاش  ا نگ  میکنی                                                       

حا لا که پالان ات  نو شُد خیز وجست ات را ببین    

از ادا وناز خود تو   اختشاش ا نگ   میکنی                                                         

تو همی خواهی که نامت را دهی تعغیر ولیک

شنگ گو بودی وتو چنج اش به گو شنگ میکنی                                                         

این (حبیب)آزرده گشت از لاف وپُف بی حد ات

قلب مردم را به الفاظ ات   خراش ا نگ میکنی