بورنگ 

بورنگ    شده  لایف  ایم   بچم انجای نمیشه

enjoy        life     boring      

پپسی  که  نبود  چاره   کتی    چای     نمیشه

pepsi

عاشق که شدی رنگ و رُخ ات میشه چو پو زرد

poo                                 p

کار    عاشقی    د    هلو    و  بای بای     نمیشه

bye   bye    hello

لفت لفت  هرکس سیل کرد طرف ات چشم شه کور کو

left   left

با     مردم     بی شرم    شم   و   شای      نمیشه

shay         sham 

مره  چی  میگی   یکزره گک    لوک  ات     پری گل

look at   

از بس که فت است  د  تی شورتش جای  نمیشه

teshirt                fat

پیشرفت  اگر  میخواهی  بگیر  کورس  بریک   دانس

break dance

  دوران    نو  است     اتن  و  نای  نای      نمیشه

گر  که  بخورم    وقت    سمر      میلون       قندوز

melon       summer

لایف  ایم    ابدی    میشه     دیگر    دای      نمیشه

die                                   life

گفتم   به  (حبیب)   شعر  های  تو    فیوریت ا م    شد

favourite

زیرا   که    ترو    هیچ     زمان    لای     نمیشه

lie          true