دمج

(هار د ویر) شاغاسی جان( دمج) شد

damage            hardware

مریض گشت و لبش کج وپلیج شد

(نیوز) اش تا رسید بر قوم وخویشان

news                                

(انسرنگ ماشین) اش (فُل) از( مسج) شد

message   full   answering machine

همگی( کارت گیت ول سون) نوشتن

get well soon card

(فلایت) اش سوی کابل جان( منج )شد

manage                                 flight  

(دیساید ) کرد  تا رود  اندر( ویکیشن)

vacation               decide

هوای  عشق  به (مایند ) او ( امج ) شد

image      mind

رسید   تا در   وطن  از سوی  خارج

(دالر  اکسپند)  نمود  آنجا ( مریج ) شد

marriage             expend   dollar

مرد  شست  ساله  و دختر  شانزده

ویتامین خورده جانش چون( فریج )شد

دو هفته  که  گزشت  شاغاسی  زار

هوایش  رفت  و  احتیاج  ( گج ) شد

gag 

چو  دید  آن دخترک بر( فس) شوهر

face

جهان درپیش چشمش همچو( کج )شد

cage

خبر شد تا(حبیب) از دخترک کُفت:

چرا  این  ظلم  بر  این ( اندر اج) شد

under  age