اکسکیوزمی

Excuseme

کوکوگل عطسه زد گفت اکسکیوزمی           

excuseme                                                    

بگفت مسکیتو انتر کردد نوزمی                               

          me nose  enter  mosquitoe                                           

بگفتم که چرا فارسی نمیگی

بخشم  آمد وگفت  یوابیوزمی                                 

           abuse you me                                                              

سوال کردم که کابل در چه حال است         

تبسم کردوگفت دنت کانفیوزمی                                 

                   me confusedont                                                               

بپرسیدم چطور است شوهرتان

بگفت که مردکه کرد ریفیوزمی                             

     me refuse                                                      

زسگرت گفت بسیار است بیزار

مبادا  که  کند    تبرکلوزمی                               

 me  Taberclose                                                  

به پیری رقص بالت میره کوکو

او میگه ها لیود بنمود چوزمی                            

 me chose                                                      

بگفتم حالت مردم خراب است

بگفتا هو کیرز دنیا به شوزمی                             

               me  shoes   who cares                                                   

زمستان را کوکوگل خوش نداره

میگه ویدرشده کولد و فروزمی                            

         me  froze  cold  weather                                          

سوال کم کن(حبیب) ورنه کوکوگفت

سوال گر میکنی می بی یو لوزمی                     

       me lose you maybe