فیانس

قد و بالای چون بانس ته قربان

                              در راه رفتن بریک دانس ته قربان

break dance

از  کار جمله گی  هستی  خبر  دار

                                 دو تا گوش چو آ ژانس ته قربان

از   بازار    سیا   دیپلوم   گرفتی

diploma

                           خط  و مکتوب  و لسانس  ته قربان

licensee

شدی   انگج   دوباره    از  سر  نو

engage

                             سر  و  رخسار  فیانس  ته  قربان

fiance

در  خارج   کشته  یی  دربان هوتل

                             مبارک  آخرین    چانس  ته  قربان

chance

گرفتی   قرضه  و  خانه     خریدی

                            پول  مارگیج  و  ادوانس  ته قربان

advance    mortgagee

از ویزه کارت خود حی میکنی خرج

visa   card

                              اکاونت و کارت و بیلانس ته قربان

balance   card   account

(حبیب) حیران شده در کار وبار ات

                              قصه  عشق  و رومانس ته قربان

romance