هکhug

بیا که بگیرمت به هگ یار شت اپ شت اپ نگو

shut up         shut up        hug    

                                  نیست دریم واین تروست جانیم وک اپ وک اپ نگو                                      

wake up wake up      true   dream   

ایزی   بگیر   جان   من   لایف   نمی   کند   بقا

life                       easy                     

لحظه  که تو  با منی بشین بک اپ بک اپ نگو

back up   back up

واک   چو   میکنی   براه  شاک  دهی  مرا  بُتا

shock                  walk                   

حال دل غمین بپُرس تنها وتس اپ وتس اپ نگو

what's up  what's  up

کمپیوتر   دل   مرا  وایروس   عشق   تو   زده

virus          computer                         

مگو که ترن ات آف کن دیگر ست اپ ست اپ نگو

set up  set up        turn it  off

کاسه  هجر  را  چرا؟  ماند ه یی ان فرنت آف می

in front  of me

پُر شده است ز اشک من بس است فل اپ فل اپ نگو

fill  up  fill up

قلب مرا ربوده یی اف یو دِنت لایک برنگ ات بک

if you do like bring it back 

نزن   بهر   طرف   بچیم   بده   کچ اپ   کچ اپ نگو

catch up  catch up

نیست   چیتنک  بکار  من  ترو لف  است  شعار من

true    love         cheating            

یک  کمکی  تو  نایث  باش زیاد رپ اپ رپ اپ نگو

rip  of rip of      nice

هو   لا   نگ  (حبیب)  می کنی ویت  که اووفا کُند

wait                how long             

پیر  شدی  ات از انعف   برو  مک اپ  مک اپ نگو

make up   make  up    it's enough