اگنور  (Ignore)

هز بند ات هرچه میگفت اگنورش کن

   ignore                    husband

نفاق   پرتو  زفامیل اٍش دورش  کن

تو که رفتی  د  حوض  شوهر  خود

house    

خوشو  را  نان  نته  و ناجورش کن

ننو  را   بگو   بای فرند  بگيره

boy friend

د گفت ات گر نمی کرد تو مجبورش کن

یک  کلمه ، اگر   میگفت  خوشویت

مُردشه  دو  بزن  گور دگورش  کن

ماما یش  را  بکش  از خانه زودتر

خاکه  دسر  ساز  و تنبورش  کن

زبان   بازی   بکن   تا میتوا نی

موضوع را مثل زخم نا سورش کن

خاله  خوشو  اکر می  کرد  بلک مل

black mail                                        

بزن  د چشم قیچ اٍش تو کور اش کن

شعر های (حبیب)را پُت پُت بخوان تو

یگان  قسمت هایش را سانسورش کن

sensor