جیکی چن

بزنس  از تو  نی یسته   که    کویسشن  موکُنی

question

                        موی   خوره   روغو   زدی   اکت   جکی چن موکُنی

act

مو موگُم  بور شو که  آفس  مو  دمو  نا وقت موشه

office

                        تو  دمو  توخ  موکُنی  و     سو لو موشن   مو کُنی

slow motion

مرده که وزیر موشه تو برچی خیزک موزنی

توره نمی نخشه درشی کنگرجلیشن موکونی

مردکه    وزیرcongragtulation

استه  میشی  پیش  آیینه   فیس  خوره   ماساج  مونی

massage    face

                       آیه  خوره  اشتی  دکابل ،  دمو      درسن     موکُنی

موره   د  راه  استه موکنی  خود تو  رافته ، گُم  موشی

                     د امزی  بانه  که   تو موری  ان فار میشن    موکُنی

information

تا به بیگاه کار موکنی که جان سگ تو بور موشه

پول شی ره خیرات د اروای مایکل جکسن موکونی

سر  خوره  پاغنده  جور  مونی  که مو  دسکو  شدم

                       بیخبر   د   طوی     مردم     رافته    اتن     موکُنی

حیف  نام   هزره   د  تو  خود ره   تو   اوغو    موگی

                     خوده     معرفی  د   مردوم    قوم    جرمن    موکُنی

مو خو  خارجی  نی یم   که  تو  دمو  یس یس موگی

yes  yes

                      هزره گی  ره  یاد  ندری   که   ترانز لیشن  موکُنی

translation

تا پریروز موگفتی که مو نواسه لیلینوم

حالی دعوای نسب خوره از  کلنتن موکونی

                     پوز   خودره  بالا  مونی که  مو  پسا پو روت   دارُم                        

                        د  مو سه    فایده داره   که  رافته   تو  زن مو کُنی

د   مُخ   تو    زره   عقل   که    بگُم   پیدا    نیه

                         خودره فیلسوف موگی تو ؛ خوده ریشخن موکُنی

کست   دمبوره   میلُم    موگی  مو   بورنگ  شدم

boring

                   آته تو هندو بوده که درکن درکن موکونی

قد  خوره  بنگر  قواره خودره  توخ  کو   هوخته  بگو

                    ا ز  خانه  تا  بور  موشی  تو  خودره  اسفند موکُنی

مو  موگُم  پیسه  بی دی موگی  که مو ندروم  برار

                           پاصره    مُرده   خوره     تو   دقبر کن    موکُنی

مو که سه نموگوم توره ، تو از (حبیب) بوله بشرم

                            سر  موتر  خو تیم  میدی ، حی  درگه  آرن موکُنی