فشار  ماه پری   جان   اپ شده  ؛    شت

                            shit          up  

                                           گوش هایش یک دو روز است دپ شده ؛شت

                                                                                       shit

د    مارننک   او  د  واکنگ    اش   نرفته

      walking         morning               

                                              زبانش  بند    شده  بی گب   شده  ؛   شت

                                                                                       shit

تری پاوند  او دیک   ویک  کرده است لوز

                                         loos      week       three  pound                                        

                                             اگرچه    بادی    اش   چک اپ شده ؛ شت

                                                                                shit    check up         body                             

اُ شتک      های   فتح    میترسند   از وی

                                              که فس اش شسته  از مک اپ  شده ؛ شت

                                                                                           shit      make  up  face                                

فلایت   لاس وگاس   را  کرده   کنسل

                                   cancel          loss we gas   flight                                    

                                                 تکت  فروش  چقه شت اپ شده  ؛  شت

                                                                         shit          shut  up                                          

ایون    نو   میکند       فایت     جوانی

                       fight           now    even                                  

                                              نمی  فهمد    که   تایم اش  اپ شده ؛ شت

                                                                                      shit       time is  up                       

شی  واز لایک  که رود  پاریس   ویکی شن

                                           vacation            she was  like                                             

                                                   چطور از خواب خود وک اپ شده؛ شت    

                                                                                       shit       wake  up                       

نرفتی   دیدن  اش  (حبیب)   چقه      شم

                                          shame

                                            که  انجن  پری  تون    اپ   شده    ؛ شت

                                                          shit      tone  up    engine