نه هندو نه مسلمانم       

نه هندو نه مسلمانم  مرا در حال من بگذار

چی میگیری؟ گریبانم مرا در حال من بگذار                         

مراهم هست کرده خالق که بر تو جان داده

مکن دیگر پریشانم مرا در حال من بگذار                            

برو هردم عبادت کن به هر رنگی که میخوایی

من و اعمال من دانم مرا در حال من بگذار                             

تو دعوای فرشته میکنی و فخر میفروشی

مرا شکراست که انسانم مرا در حال من بگذار                           

تو میگویی فلان گفته  که هردم  گریه باید کرد

نه من ابر ام نه بارانم  مرا در حال من بگذار                             

خدا را میپرستم که همه دنیا از آن اوست

ز دین چیزی نمی دانم  مرا در حال من بگذار                             

  نه از تو من دعا خواهم نه من ریش و کلا خواهم  

اگر کفر است ایمانم مرا در حال من بگذار                               

حبیب گویدکه این عمرکه دو روزاست خدا داند

نه تو مانی ،نه من مانم مرا در حال من بگذار                      

شعر از حبیب یوسفی