شیر و شکر

در استریت دل تو چرا واک میزنی

 walk              street

وندوی  آرزوی  مرا لاک  میزنی                               

lock                   window                            

 تا میکنی  برنگ  به لپ  نام  من بتا

lip     bring

در بورد سینه ام به خدا چاک میزنی                               

chalk                      board                                

حف آف دلم زحف  نگاه تو گشته خون

half      half  of

نوز مرا زعشوه تو در خاک میزنی                                  

nose

وقتی سلیپ میکنی ای کنگ خور وپوف

king               sleep

با نایز خویش نغمه  غمناک میز نی                                       

noise

تا تو  ارایف  میکنی  در  میمُری من

memory                   arrive         

بیگانه  وار بر  دور دل ناک میزنی                                       

knock     door                                      

face

لولی  نگار  من تویی  ای ماه شارت  قد

short                           lovely

در بک  عاشق ات  تو چرا تاک  میزنی                                      

talk                       back                                  

لوک  میکنی و میزنی  فایر به قلب من

             fire                             look

یعنی به بال دل  تو به شینکاک میزنی                                           

ball                            

چون چایلد ناز وعشوه نمایی به تایم ایت

time   eat                               child       

وقتی  بریک  فست  سریلاک  میزنی                                               

breakfast                                 

می بی  چو من هزار نفر لف کند به تو

love                                              maybe

تو کک  به عشق این من  افلاک  میزنی                                                

kick                

فیلنگ نمی کنی که چه سان خسته دل شدم

                                                        feeling

زخم    زبان  به پاور   و ادراک  میزنی                                                 

power                                                          

ون تا یم نشد که ست کنی در پهلوی(حبیب)ُ

                                                   sit           one time        

مارا  به شوز  خویش تو  بی باک  میزنی                                                      

   shoes