سو وت از دت

so what is that ?

گفتم خاله جان چیطور هستی همرای خارج؟

گفت ساری ریپیت کُن که بفهمم سو وت ازدت؟                                                         

so what is that ?

گفتم    که   چرا  پروای   اولاد    نداری؟

گفت  بشین موهایته سفید کُن سو وت از دت؟                                                           

so what is that ?

گفتم که کمک کنید کمی د قوم وخویش ها؟

گفت بکیر خوده هردم شهید کُن سو وت از دت؟                                                 

so what is that ?                                                                            

گفتم  بخدا  شوهر  تان  آدم  خوب   است؟

گفت خوده به یک آدم مُرید کُن سو وت از دت؟                                                   

so what is that ?                                                                            

گفتم   که    چرا   داماد  از  خانه   کشیدی؟

گفت خوب شُد،د بیگانه امُید کُن سووت ازدت؟                                                 

so what is that ?                                                                          

گفتم  به کلب  رفتن  و دانس  فایده چی  داره؟

گفت با همه گی قطع وبُرید کُن سو وت از دت؟                                              

so what is that ?                                                                      

گفتم  لااقل   سودای   خانه   ره    بیارید؟

گفت روزخوده وقف خرید کُن سووت از دت؟                                                  

so what is that ?                                                                          

گفتم   یک   کمی  کالای   با ستر   بپوشید؟

گفت کُل جانته ناپدید کُن  سو  وت  از  دت؟                                                 

so what is that ?                                                                        

کفتم به   (حبیب)   که بتو   چه  قصه  خاله؟

گفت دان خوده قفل و کلید کُن سو وت از دت؟                                             

so what is that ?