سُرنی           

 

گپ   کابل را  نزن   که  بی بی  گُل پت   میکشه

جنگ و دعوا میکند موضوع به شت شت میکشه                                             

shit  shit                                                                       

ازمزاق   یکبار   بگو  میروم  د  کابل جان بخیر

بر  سر ات   چشم  خوده  مانند  راکت  میکشه                                             

سن و سالش را مپرس که می اُفته وضُعف میکند

کار به آکسیجن  و سیروم  و به  تابلت   میکشه                                            

مرد  اگر  هستی  بگو  خارج  نباشد جای خوب

میکند   داد  وفغان  گپ اش  به فت فت  میکشه                                              

یک   کلمه   گپ بزن   راجه  به فامیلش   ببین

قصه به جرت جرت و به ترت ترت و فرت فرت میکشه                                                     

تو نگو   مهمان  داریم ، بخیز چیزی   پُخته کن

ابرو را بال ا که   زد  می شینه  سگرت  میکشه                                                

تو  بگو   فامیل  تان  مانند  ما  بُود   در وطن 

شجره   فامیل    خوده ،  از  انترنت   میکشه                                                     

Internet                                                                          

فلم  اگر هندی  نُبود  میشه  اعصاب وی خراب  

میخیزه   از جای  خود   سیم ز  ساکت   میکشه                                                   

ای (حبیب) سرات زیادی کرده  است آرام باش

ورنه   د   جان  تو   دنده   کره  کت   میکشه